Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı

Hacettepe üniversitesi bünyesindeki dört bölüm için yapacağı yetenek sınavını ilan etmiştir.

Sitede yayınlanan sınav yönetmeliği aşağıdaki gibidir.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

AMAÇ VE KAPSAM
Madde 1
Bu yönerge; Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin lisans programlarına “Özel Yetenek Sınavı”yla öğrenci alınması ile ilgili usul ve esasları kapsar. Sınav komisyonlarının oluşumu, görevleri, ön kayıt işlemleri, sınavın yapılması, değerlendirilmesi, sonuçların duyurulması ve kesin kayıt işlemleri bu yönerge hükümlerine göre yürütülür.

TANIMLAR
Madde 2
Bu Yönergede geçen;
a) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,
b) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,
c) Rektörlük: Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünü,
ç) Fakülte: Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini,
d) Dekan: Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanını,
e) Dekanlık: Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığını,
f) Fakülte Yönetim Kurulu: Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulunu,
g) Fakülte Kurulu: Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Kurulunu,
ğ) Senato: Hacettepe Üniversitesi Senatosunu,
h) TYT: Temel Yeterlilik Testini,
ı) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
i) İlgili Bölüm Kurulu: Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan “Resim”, “Heykel”, “Grafik” ve “Seramik ve Cam” Bölümlerinin  her birinin bölüm kurulunu,
İfade eder.

ADAY KABUL KOŞULLARI VE BAŞVURALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Madde 3
1. 2020 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzunda yer alan Tablo 7* deki ilgili alanlardan mezun olan adaylar  TYT’den 150 puan ve üzeri, bu alanlar dışındaki mezun adaylar ise TYT’den en az 180 puan veya üzeri alması koşuluyla başvurabileceklerdir. YKS sınav sonucuna göre herhangi bir öğrenim kurumuna girmeye hak kazandığı halde kesin kaydını yaptırmayanlar, TYT puanı ile başvurabilirler.

2. Sınava girmek isteyen adaylar İnternet üzerinden sınav sistemine kaydolurlar ve bölüm tercih sıralamalarını yaparlar. Adayların TYT puanları, ortaöğretim başarı puanları ve adayların yapmış oldukları bölüm tercihleri doğrultusunda Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sistemi üzerinden en yüksek puanı olan adaydan başlayarak bir sıralama yapılır. Sıralama sonucunda her bölümün kontenjanının iki katı kadar aday bölüm sınavına girmek üzere belirlenir. (Sıralama; 2020 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzunda yer alan Tablo 7* deki ilgili alanlardan mezun olan adaylar için TYT Puanlarının %60’ı ile ortaöğretim başarı puanının %40’ı, alan dışından mezun olan adaylar için TYT puanlarının %80’i ile ortaöğretim başarı puanının %20’si alınarak ve bölüm tercihlerine göre yapılır).

SINAV YÜRÜTME KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ
Madde 4
Sınav Yürütme Komisyonu, Dekanın ya da Dekanın görevlendireceği bir öğretim elemanının başkanlığında, Dekan tarafından görevlendirilmiş yeterli sayıda öğretim elemanı ile Fakülte Sekreterinden oluşur. Komisyon, ihtiyaç duyduğunda Dekanlıktan başka öğretim elemanlarına ve memurlara görev verilmesini isteyebilir.
Sınav Yürütme Komisyonu;
1-Sınav için bölümlerin sınav salonlarının organize edilmesinden, yön levhalarının hazırlanması ve yerleştirilmesinden, sınav evraklarının önceden hazırlanmasından, aday listelerinin bütün adayların görebileceği şekilde ana girişlere ve salonun uygun yerlerine asılmasından, sınav evraklarının imza karşılığı eksiksiz olarak teslim alınması ve teslim tutanaklarının düzenlenmesinden,
2-Sınav sırasında canlı model ve sınav gereçlerinin sağlanmasından,
3-Sınavların güvenli ve düzenli bir biçimde yapılması ve sonuçlandırılmasından,
Sorumludur.

SINAVIN DUYURULMASI
Madde 5

Fakülteye özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak lisans programları, bunların kontenjanları, aday olmak için gerekli koşullar, kayıt ve sınav tarihleri İnternet ve diğer basın yayın organları aracılığıyla duyurulur.

ÖN KAYIT
Madde 6

Ön kayıt, Fakülte Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde İnternet üzerinden yapılır. Adaylar bölüm tercih sıralamalarını başvuru sırasında yapar.

SINAV GİRİŞ BELGESİ
Madde 7
Bölüm sınavına girmeye hak kazanan adaylar, İnternet üzerinden kayıt çıktısını alır. Bu belge sınava giriş belgesi olarak kabul edilir.

SINAVIN YAPILMASI
Madde 8

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı COVİD-19 Pandemisi süreci nedeniyle bu yıla (2020) mahsus ön elemeli ve tek aşamalı olarak gerçekleştirilir.

Sistem üzerinden sıralaması yapılarak belirlenen adaylar ilgili bölümlerde Özel Yetenek Sınavına girerler. Sınavın yöntemi adayın sınava girdiği Bölüm Sınav Jürisi tarafından belirlenir. Sınavın süresi en fazla 120 dakikadır. Adaylar, sınavın başlayacağı saatten yarım saat önce ve yanlarında getirmeleri gerekli belge ve sınav malzemeleri ile birlikte sınav yerinde hazır bulunurlar. Sınav sırasında uymak zorunda oldukları kurallar, adaylara görevlilerce hatırlatılır. Sınav sırasında uyulması gereken kurallara uymayanların, sınav disiplinini bozanların ve kendi yerine başkasını sınava sokanların sınavları Salon Sınav Sorumlusu tarafından tutanağa işlenir ve Bölüm Sınav Jürisi tarafından sınavı iptal edilir. Bunlar hakkında kovuşturma açılması istenir.

Sınav başladıktan 30 dakika sonra gelenler sınava alınmaz. Sınav başladıktan sonraki ilk 30 dakika içinde adaylar dışarı çıkamaz. Adaylar sınav süresinin son 15 dakikasında sınav salonundan çıkamazlar.

SINAV JÜRİLERİ
Madde 9

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı’nın bölüm jürileri, her bölüm için ayrı ayrı olacak şekilde, ilgili bölüm akademik kurullarınca belirlenen 5 (Beş) öğretim üyesinden oluşur. Jüri, o bölümde yapılacak olan sınavın yöntemini belirler. Birinci derecede yakınları sınava girenler jüride görev alamazlar. Bu jüri, sınavın yönergede belirtilen kurallara göre yapılmasından ve sınav evrakının değerlendirilmesinden sorumludur.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Madde 10
Sınavın değerlendirilmesi Güzel Sanatlar Fakültesi Bölüm Akademik Kurullarının belirlediği jüriler tarafından 100’lük puan sistemine göre yapılır. Sınav sonucunda tek puan verilir.

KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLARIN BELİRLENMESİ
Madde 11

1. Adayların sınava girdikleri bölümlerde almış oldukları puanlar adayların başarı notudur.
2. Adaylar en yüksek başarı notu alandan başlayarak aşağıya doğru asıl ve yedek olarak sıralanır.
3. Bölüm sınavından 50 puanın altında not alan adaylar başarısız sayılır.
4. Bölümlerin asıl kontenjanlarının %60’ı kadarı yedek olarak belirlenir.

SINAV SONUCUNUN İLANI
Madde 12
Sınav sonuçları Dekanlık tarafından Güzel Sanatlar Fakültesinin İnternet sayfasında yayınlanarak duyurulur. Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavını kazanan asıl adaylar ile yedek adayların kayıt ve yerleştirme işlemleri Hacettepe Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

YABANCI UYRUKLU ADAYLAR
Madde 13

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavına yabancı uyruklu adaylar da başvurabilir. Başvurular bizzat Fakülte Sekreterliğine yapılır. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan “Resim”, “Heykel”, “Grafik” ve “Seramik ve Cam” Bölümleri kontenjanının %10’unu aşmamak koşuluyla, yabancı uyruklu öğrencilere ek kontenjan tanınabilir. Yabancı uyruklu adayların Özel Yetenek Sınavları diğer adaylarla aynı gün ve saatte, ayrı sınav salonunda yapılır. Yabancı uyruklu adaylar kendi içlerinde değerlendirilirler. Kontenjan doldurma zorunluluğu yoktur. Her bölüm için 1 (bir) yedek aday belirlenebilir.

SINAV SONUCUNA İTİRAZ
Madde 14
Sınav sonuçlarının Güzel Sanatlar Fakültesinin İnternet sayfasında yayınlanmasından sonraki izleyen ilk iş günü mesai saati bitimine kadar sonuçlara itiraz için dilekçeyle Fakülte Dekanlığına online başvuru yapılabilir. Bu süreyi geçiren adayların başvuruları işleme konmaz. Dekanlık, Fakülte Kurulunun onayı ile itirazı değerlendirmek üzere 5 (Beş) kişilik bir İtiraz Değerlendirme Komisyonu oluşturur. Komisyon itiraz sebepleri hakkında incelemesini yaparak karar verir. Bu karar kesindir.

YÖNERGE YÜRÜRLÜK TARİHİ
Madde 15

Bu yönerge, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

YÖNERGE YÜRÜTÜCÜSÜ
Madde 16
Bu yönerge, Hacettepe Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

Ayrıca Kontrol Et

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2020 Özel Yetenek Sınav Tarihleri